OUR SERVICE

TRANSPORTATION SERVICES

บริการจัดส่งและกระจายสินค้าด้วยช่องทางการจัดส่งที่หลากหลาย วางแผนเส้นทางเดินรถที่ช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง  ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจได้ 

 • ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงพื้นที่เกาะ
 • บริการขนส่งสินค้าไปยังห้างโมเดิร์นเทรด (Modern trade)
 • บริการขนส่งสินค้าเข้าร้านค้าปลีก (Retailer)
 • บริการส่งสินค้าเข้าศูนย์กระจายสินค้า(DC)
 • บริการนำสินค้ามาคัดแยก เพื่อกระจายไปยังปลายทาง (Cross-Docking)
 • บริการรับสินค้ากลับ (Reverse logistics)
 • บริการส่งคืนเอกสาร (POD)
 • บริหารจัดการด้วยระบบ TMS
 • รวดเร็ว จัดส่งไว ติดตามสินค้าได้ตลอดผ่านระบบ (Order tracking)
 • สรุปรายงานประจำวัน (Daily report)
 • มีประกันความเสียหายระหว่างขนส่ง
ประเภทสินค้าที่ไม่รับบริการขนส่ง
 • สินค้าผิดกฏหมายทุกประเภท
 • สิ่งเสพติดทุกประเภท
 • วัตถุลามก หรือผิดศีลธรรมทุกประเภท
 • สัตว์ หรือ สิ่งมีชีวิต
 • วัตถุไวไฟ รวมถึงสินค้าที่อาจทำให้เกิดอันตรายในระหว่างขนส่ง
 • สินค้าที่เน่าเสียได้ เช่น อาหารสด ,พืชผัก
 • ยาและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัท